UED » » Conducerea UED


 

Conf. univ. dr. DUMITRU CORNEAN

RECTOR UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN"

 

RESPONSABILITĂŢI RECTOR UED:

 • Reprezintă Universitatea în Conferinţa Naţională a Rectorilor şi în organismele internaţionale la care universitatea este afiliată.
 • Reprezintă patrimonial, împreună cu Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii, Directorul General Administrativ şi Contabilul Şef, Universitatea în relaţiile cu terţii. 
 • Analizează, coordonează, controlează şi propune spre aprobare desfăşurarea procesului de învăţământ.
 • Sintetizează şi propune cifrele de şcolarizare anuale pe facultăţi, domenii şi specializări.
 • Conduce şi coordonează elaborarea şi implementarea strategiei dezvoltării în perspectivă a universităţii cu acordul Preşedintelui. Propune Senatului Universităţii direcţiile prioritare de acţiune pentru realizarea acestei strategii.
 • Conduce şi coordonează elaborarea Planului Operaţional anual realizat pe baza propunerilor şi sugestiilor colectate din documentele similare ale facultăţilor şi a principalelor departamente funcţionale din universitate.
 • Conduce şi coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Senatului.
 • Diseminează  informaţiile semnificative pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice universităţii.
 • Numeşte comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare.
 • Dispune înmatricularea, exmatricularea, reînmatricularea  şi transfer al studenţilor.
 • Coordonează organizarea examenului de admitere în universitate.
 • Colaborează cu Contabilul Şef şi Directorul General Administrativ în alcătuirea şi execuţia bugetului.
 • Coordonează activităţile de relaţii publice - imagine la nivel de universitate.
 • Supune validării senatului universitar hotărârile consiliilor facultăţilor asupra rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi emite deciziile de numire pe post, conform legislaţiei în vigoare.
 • Emite deciziile de angajare temporară a personalului didactic asociat, de acordare a gradaţiilor de merit.
 • Deleagă unele din atribuţiile sale prorectorului.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Senat.


 

Conf. univ. dr. GABRIEL IONEL DOBRIN

PRORECTOR UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN"

 

RESPONSABILITĂŢI PRORECTOR UED:

 • Coordonează domeniile de activitate date în competenţă şi asigură conducerea curentă în aceste domenii. De regulă, activităţi de cercetare, învăţământ, bază materială, activităţi extracurriculare ş.a.
 • Responsabil cu relaţiile publice şi relaţiile internaţionale.
 • Responsabil cu evaluarea academică şi asigurarea calităţii.
 • Coordonează şi organizează sesiunile studenţeşti interne şi internaţionale.
 • Coordonează elaborarea şi realizarea planului de multiplicare a cursurilor, îndrumă lucrări practice şi alte materiale didactice.
 • Coordonează acţiunile specifice postului şi care sunt prevăzute în Planul strategic operaţional al Universităţii.
 • Se preocupă de asigurarea echipamentelor şi aparaturii necesare fluxului informaţional.
 • Colaborează cu compartimentele administrative în alcătuirea şi execuţia bugetelor.
 • Coordonează activităţile extracurriculare, problemele studenţeşti şi sociale.
 • Coordonează elaborarea materialelor publicitare şi promovarea imaginii Universităţii.


 

Conf. univ. dr. SORIN BLAJ

DECAN FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


RESPONSABILITĂŢI DECAN FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

 • Coordonarea şi reprezentarea facultăţii.
 • Coordonarea şi dezvoltarea strategică a facultăţii.
 • Coordonarea şi controlul secretariatului facultăţii.
 • Coordonarea programelor de studii, a comisiilor de întocmire a dosarelor pentru acreditări, autorizări sau reacreditări.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor adoptate de Senat şi Consiliul de Administraţie.
 • Propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Rector.
 • Răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate.
 • Întocmeşte şi aprobă pontajele lunare ale personalului din subordine corespunzător nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi normelor didactice.
 • Propune înfiinţarea de noi programe de studii / structuri / forme de învăţământ şi întocmeşte dosarele de autorizare/acreditare.
 • Întocmeşte rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării / evaluării periodice a programelor noi sau a celor existente.
 • Face comanda anuală de carte şi de periodice pentru Biblioteca Universităţii.
 • Elaborează împreună cu directorul de departament şi/sau specialişti propuneri de planuri de învăţământ.


 

Lect. univ. dr. CORINA NEGRUȚIU

DECAN FACULTATEA DE DREPT


RESPONSABILITĂŢI DECAN FACULTATEA DE DREPT:

 • Coordonarea şi reprezentarea facultăţii.
 • Coordonarea şi dezvoltarea strategică a facultăţii.
 • Coordonarea şi controlul secretariatului facultăţii.
 • Coordonarea programelor de studii, a comisiilor de întocmire a dosarelor pentru acreditări, autorizări sau reacreditări.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor adoptate de Senat şi Consiliul de Administraţie.
 • Propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Rector.
 • Răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate.
 • Întocmeşte şi aprobă pontajele lunare ale personalului din subordine corespunzător nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi normelor didactice.
 • Propune înfiinţarea de noi programe de studii / structuri / forme de învăţământ şi întocmeşte dosarele de autorizare/acreditare.
 • Întocmeşte rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării / evaluării periodice a programelor noi sau a celor existente.
 • Face comanda anuală de carte şi de periodice pentru Biblioteca Universităţii.
 • Elaborează împreună cu directorul de departament şi/sau specialişti propuneri de planuri de învăţământ.


 

DRAGAN GROUP