UED » » Management academic


La 25 ani de activitate, Universitatea Europeană Drăgan, se individualizează prin recunoaştere şi prestigiu în peisajul învăţământului superior românesc.

Creată din iniţiativa şi prin contribuţia Domnului Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan, recunoscător meleagurilor natale, Universitatea a contribuit la regăsirea Lugojului, un vechi şi tradiţional centru cultural al Banatului.

Prin misiunea sa, Universitatea Europeană Drăgan este o investiţie în educaţie, factor strategic al dezvoltării şi pentru modelarea multidimensională a factorului uman.

Preocuparea majoră a Universităţii Europene Drăgan este calitatea. Pentru aceasta ne bazăm pe profesori competenţi, studenţi talentaţi şi ambiţioşi şi o bază materială generoasă.

Integrarea tehnologiei informaţionale în cadrul fiecărei discipline academice, a constituit o preocupare continuă.

În felul acesta, absolvenţii sunt capabili să-şi exercite profesia pentru care s-au pregătit, imediat după terminarea studiilor.

În paralel cu activitatea didactică, a fost promovată şi susţinută activitatea de cercetare, cartea de vizită a universităţii. Astfel, fiecare facultate are un plan de cercetare ştiinţifică şi un plan editorial, participă la conferinţe sau simpozioane interne şi internaţionale. Nu în ultimul rând, fiecare facultate şi-a creat contacte cu comunitatea locală din zona de Vest a ţării, şi-a deschis porţile spre mediul social şi economic.

Dacă până acum am construit, la propriu şi la figurat, o Universitate modernă, pentru viitor ne imaginăm Lugojul ca pe o Cetate Universitară apreciată pretutindeni.


In 25 years of activity, Drăgan European University stands out in recognition and prestige in the field of Romanian higher education.

Created through the initiative and contribution of Professor Iosif Constantin Drăgan, who has shown his gratitude to his hometown, the University has contributed to the rediscovery of Lugoj, an old and traditional cultural center in Banat.

Through its mission, Drăgan European University of Lugoj makes an investment in education, a strategic factor of development and multidimensional molding of the human factor.

The main concern of Drăgan European University is quality. For this, we rely on competent professors, on talented and ambitious students and on generous material resources.

Integrating informational technology within each academic subject of study has constituted a permanent concern.

Thus, graduates are capable of practicing their profession, immediately after they have completed their studies.

The research activity has been promoted and supported in parallel with the teaching activity, the representative visiting card of the university. Therefore each faculty has a scientific research plan, as well as an editorial plan, participating at national and international conferences or symposia. Not in the least, each faculty has created its own contacts with the local community in the Western part of the country, and has opened the gates to the economic and social media.

If until now we have built, literally and figuratively, a modern university, for the future we envision Lugoj as an Academic Fortress highly appreciated everywhere.


 

DRAGAN GROUP