UED » » Avizier UED


PROGRAMUL "EURO 200"

privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare


Studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform Hotărârii de Guvern nr. 395/04.05.2023 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 388/05.05.2023

Ajutorul se acordă o singura dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului anexat.

Depunerea cererilor se va face până la data de 22.05.2023 la secretariatele facultăților din cadrul UED sau pe adresele de email ale acestora: drept_lg@deu.ro (Facultatea de Drept) și stiinte_lg@deu.ro (Facultatea de Științe Economice). Dosarul solicitantului va cuprinde următoarele documente:  

1. Cerere tip (va fi completată de student).

2. Act de identitate al studentului (copie și original).

3. Certificatele de naștere si/sau actele de identitate, ale membrilor familiei (original si copie).

4. Adeverință de la instituțiile de învățământ din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori; cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii.

6. Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 500 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

7. Adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.

8. Veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile proprietate a familiei - daca este cazul.

Documentele se pot depune în copie, cu condiția ca la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Copiile se confruntă cu originalul, pe acestea din urma se va trece mențiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna primitorul, cât și solicitantul.

În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriul de departajare este - obținerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

Notă:

 • Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.
 • Este asimilată termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.
 • Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familialei complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și legislația în vigoare:

 • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004;
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023.


 •    Contact:

  Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

  Str. Ion Huniade nr. 2, cod 305500

  Localitatea Lugoj, judeţul Timiş

  RomâniaDRAGAN GROUP