Cadre didactice

DUMITRU CORNEAN

FACULTATEA DE DREPT

Conferenţiar univ. dr. DUMITRU CORNEAN

 


Rector UED - Conf.univ.dr. - Responsabilitati

 • Reprezintă Universitatea în Conferinţa Naţională a Rectorilor şi în organismele internaţionale la care universitatea este afiliată.
 • Reprezintă patrimonial, împreună cu Preşedintele Consiliului de Administraţie, Universitatea în relaţiile cu terţii. 
 • Analizează, coordonează, controlează şi propune spre aprobare desfăşurarea procesului de învăţământ.
 • Sintetizează şi propune cifrele de şcolarizare anuale pe facultăţi, domenii şi specializări.
 • Conduce şi coordonează elaborarea şi implementarea strategiei dezvoltării în perspectivă a universităţii cu acordul Preşedintelui. Propune Senatului Universităţii direcţiile prioritare de acţiune pentru realizarea acestei strategii.
 • Conduce şi coordonează elaborarea Planului Operaţional anual realizat pe baza propunerilor şi sugestiilor colectate din documentele similare ale facultăţilor şi a principalelor departamente funcţionale din universitate.
 • Conduce şi coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Senatului.
 • Diseminează  informaţiile semnificative pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice universităţii.
 • Numeşte comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare.
 • Dispune înmatricularea, exmatricularea, reînmatricularea  şi transfer al studenţilor.
 • Coordonează organizarea examenului de admitere în universitate.
 • Colaborează în alcătuirea şi execuţia bugetului.
 • Coordonează activităţile de relaţii publice - imagine la nivel de universitate.
 • Supune validării senatului universitar hotărârile consiliilor facultăţilor asupra rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi emite deciziile de numire pe post, conform legislaţiei în vigoare.
 • Emite deciziile de angajare temporară a personalului didactic asociat, de acordare a gradaţiilor de merit.
 • Deleagă unele din atribuţiile sale prorectorului.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Senat.


Date de contact:


Telefon Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj:

 • +40 256 359 198

 

Adrese E-mail:


 

DRAGAN GROUP