Acasa » Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan

Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan

Născut la Lugoj, Prof. dr. Josif Constantin Drăgan a obţinut prima sa licenţă în Jurisprudenţă la Universitatea din Bucureşti; ulterior, după ce s-a transferat în Italia, a obţinut a doua sa licenţă, în Jurisprudenţă şi în Ştiinţe Politice şi Economice, la Universitatea din Roma, unde şi-a susţinut cu succes şi doctoratul în Drept.

Elev al marelui jurist Giorgio Del Vecchio, a tradus şi a publicat cărţile acestuia de filozofie a dreptului.

Vocaţia sa pentru afaceri l-a determinat, în anul 1941, să întreprindă o activitate comercială în domeniul petrolului, prin intermediul importurilor din România în Italia, activitate ce s-a amplificat odată cu crearea, în anul 1948, a societăţii Butan Gas S.p.A., specializată în îmbutelierea şi distribuirea Gazului de Petrol Lichefiat (GPL). În scurt timp, societatea a devenit lider pe plan european, operând, prin intermediul companiilor asociate şi al filialelor sale, în nouă ţări din Europa occidentală şi orientală, precum şi în Maroc.

Personalitate polivalentă, Prof. dr. Drăgan nu a încetat niciodată să-şi lărgească cunoştinţele şi să-şi aducă importanta sa contribuţie în diverse domenii ale ştiinţei şi ale culturii.

În domeniul ştiinţelor economice, a desfăşurat o importantă activitate ca Vicepreşedinte şi apoi Preşedinte, timp de un deceniu, al Federaţiei Internaţionale de Marketing (1966 - 1976), organizând seminarii şi congrese (printre care trebuie amintit congresul desfăşurat la Timişoara, în România, primul de acest gen într-o ţară, pe atunci, socialistă) şi contribuind, succesiv, la crearea unor Asociaţii de Marketing în diferite ţări ale Vechiului Continent. Prof. dr. Drăgan a dat, totodată, un mare impuls dezvoltării relaţiilor comerciale internaţionale, în calitatea sa de fondator şi membru activ al Camerei de Comerţ Italo-Române (înfiinţată în 1973), devenită, cu timpul, un important punct de referinţă pentru schimburile dintre aceste două ţări cu o origine latină comună.

Prof. dr. Drăgan a obţinut meritate recunoaşteri în domeniul academic, fiind numit Profesor asociat de Marketing şi Economie aplicată, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Visiting Professor la Universitatea din Timişoara, şi Visiting Professor la City University - Gresham College, din Londra, şi devenind membru al Academiei de ştiinţe din New York. Ca om de ştiinţă, a elaborat calendarul precesional (ICD Precessional Heliothermal Calendar) şi o nouă teorie referitoare la ciclizarea civilizaţiilor, în opera sa Geoclima şi istoria.

European convins, Prof. dr. Drăgan a contribuit mult la dezvoltarea şi la realizarea idealului Europei unite, nu numai din punct de vedere economic, ci, mai ales, din punct de vedere cultural, luptându-se, în cadrul celor mai importante foruri, pentru afirmarea şi recunoaşterea "adevăratei Europe", care se întinde de la Oceanul Atlantic până la meridianul 30, unde începe Eurasia. A fost, aşadar, un precursor al extinderii Uniunii Europene, care a depus toate eforturile, încă de la începutul aventurii comunitare, iniţiată în anii '50, în vederea reconstituirii unităţii Europei, prin unificarea părţii sale occidentale cu cea orientală.

Dovada acestei pasiuni europene o constituie publicarea neîntreruptă, din anul 1950 până în prezent, a revistei lunare Bulletin Européen, tribună liberă a europeismului, unică în genul său, editată şi astăzi în versiune bilingvă (franceză şi italiană).

Convins fiind că unitatea culturală a Vechiului Continent trebuie realizată şi prin intermediul unificării Bisericilor, Prof. dr. J.C. Drăgan a promovat răspândirea ecumenismului, organizând diverse simpozioane şi dezbătând acest subiect cu cele mai însemnate personalităţi ale Bisericii Catolice şi ale celei Ortodoxe. În acest mediu, a întreţinut relaţii de prietenie cu Cardinalii Agostino Casaroli, fost Secretar de Stat la Vatican, şi Eugène Tisserant, fost Decan al Colegiului Cardinalilor, cu Patriarhul Ecumenic Athenagoras, cu Mitropolitul Meliton al Calcedoniei şi cu Patriarhul Bartolomeu. Totodată, Prof. dr. Drăgan a promovat în permanenţă nu numai dialogul între confesiunile creştine, ci şi pe cel între cele trei mari religii monoteiste.

În anul 1967, în Italia, şi în 1968, în Spania, în fermecătorul oraş Palma de Mallorca, Prof. dr. Drăgan a întemeiat Fundaţia Europeană Drăgan, care s-a dezvoltat apoi prin crearea de sedii în diverse capitale şi oraşe europene. Sarcina Fundaţiei Europene Drăgan este, în primul rând, aceea de a promova răspândirea culturii, în diversele sale forme şi manifestări, ca factor important pentru unificarea Europei.

În decursul anilor, Fundaţia a întreprins multiple activităţi internaţionale, creând centre de studiu şi cercetare în diverse domenii ale cunoaşterii omeneşti, dintre care menţionăm: Cibernetica, Bioeconomia, Tracologia, adică studiul civilizaţiei Tracilor, poporul cel mai numeros din antichitate, după Herodot, ce s-a concretizat prin crearea Centrului European de Studii Trace şi prin organizarea unor congrese care au avut un amplu ecou internaţional.

Marea dragoste pentru patria sa, România, l-a determinat pe Prof. dr. Drăgan, după căderea regimului comunist, să depună toate eforturile pentru a asigura acesteia o imagine istorică şi culturală justă şi veridică, în Europa.

Prof. dr. Drăgan a înfiinţat, în România, Superior Centre for Advanced Business Management (1990), care îşi desfăşoară cu mult succes activitatea, la Bucureşti, precum şi Universitatea Europeană "Drăgan" (1991), important centru universitar cu sediul la Lugoj, oraşul său natal. La Roma, în schimb, Prof. dr. Drăgan a organizat, prin Fundaţia sa, conferinţe de o mare importanţă, iar "marţea culturală europeană" a acesteia s-a bucurat de aprecierea mediului intelectual al "Oraşului Etern".

Nenumăratele activităţi ale d-lui Prof. dr. J.C. Drăgan nu pot fi rezumate în câteva rânduri. El a fost, totodată, un scriitor şi un istoric de valoare, după cum aduc mărturie numeroasele sale opere, publicate în diverse limbi, atât cu caracter ştiinţific (The World Mission of the International Marketing Federation, Nagard - Milano, 1985; Geoclimate and History, Nagard - Milano, 1987/89; Entropy and Bioeconomics, Nagard - Milano, 1991; Bazele teoretice cognitive ale cercetărilor de marketing, Nagard - Milano, 1995, scrisă în colaborare cu renumitul profesor M. C. Demetrescu; Odobleja, the Birth of Generalized Cybernetics on Romanian Soil, Nagard - Milano, 1995), cât şi cu caracter istoric (We, the Thracians and our Multimillenary History, Nagard - Milano, 1976, tradusă în diferite limbi; Dacia's Imperial Millennium, Ed. ştiinţifică şi Enciclopedică - Bucureşti, 1985; Istoria Românilor, Ed. Europa Nova - Bucureşti, 1994; Antonescu, Marshal and Ruler of Romania, Ed. Europa Nova - Bucureşti, 1996, în diverse limbi; La vera storia dei Romeni, Nagard - Milano, 1996, care a avut un bun ecou în Europa şi s-a bucurat de aprecierea criticii; Imperiul Romano-Trac, Ed. Europa Nova - Bucureşti, 2000) sau autobiografic (Au service de l'Europe, Nagard - Milano, 1971; Prin Europa, Ed. Eminescu, Dacia şi RAO - Bucureşti, 1973/1980/2005; Europa Phoenix, Ed. Dacia - Bucureşti, 1979; Dal Paese di Dracula, Nagard - Milano, 1982, în diverse limbi; La mia Italia, Editor Franco Orlandi - Milano, 1990).

Fondator al Editurii Nagard, în Italia, şi al Editurii Europa Nova, în România, Prof. dr. Drăgan a contribuit, totodată, la răspândirea culturii române în lume, prin publicarea operelor mai multor scriitori români.

Prof. dr. Drăgan s-a bucurat de numeroase recunoaşteri pe plan internaţional, primind, printre altele, titlul de Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana (cea mai înaltă distincţie italiană), Crucea de Aur a Ordinului George I, conferită de regele Constantin al Greciei, Marea Cruce a Ordinului Ecvestru al Sfântului Gheorghe de Burgundia, titlul de Comandor al Ordinului Constantinian, cel de Mare Arhonte Referendar al Bisericii Ecumenice Ortodoxe din Constantinopol, medalia Euthynos de aur pentru Relaţii Publice a Atenei, Diploma de Merit Clasa I, cu Medalia de Aur a Ministerului italian al Învăţământului Public, Medalia de Aur a Meritului European (Luxemburg) şi Premiul European Lorenzo il Magnifico (AIM, Florenţa).

 

 

Professor Josif Constantin Drăgan, Ph.D.

 

Born in Lugoj (Romania), Professor Josif Constantin Drăgan, got his first academic degree in jurisprudence at the University of Bucharest; later on, after his transfer to Italy, he earned his second degree, Bachelor of Law and of Political and Economical Sciences at the University of Rome, where he also successfully obtained his doctoral degree.

He has been the disciple of the famous Law professor Giorgio del Vecchio, whose work on the Philosophy of Law he translated and published.

His calling for economy stimulated him to start, in 1941, an import activity with petroleum products from Romania to Italy, an activity that expanded, as he founded in 1948 BUTAN GAS, a company specializing in cylindering and distributing liquefied petroleum gas (LPG). In a short period of time this company has become market leader operating through its own subsidiaries and partner companies in nine occidental and oriental European countries as well as in Morocco.

Multilateral personality, Professor Josif Constantin Drăgan has never ceased to acquire knowledge and to make a fundamental contribution to various fields of science and culture.

In the field of Economic sciences he made an important contribution as Vice-president and afterwards President, for a decade, of the International Marketing Federation (1966-1976), organizing seminars and conferences (among which the congress that took place in Timişoara, Romania, must be mentioned, being the first event of this type in a socialist country, as Romania at that moment) and contributing successively to the creation of several Marketing Associations in various countries of the Old Continent. Professor Drăgan also gave a great impulse to the development of international commercial relations, in his capacity of founder and active member of the Italian-Romanian Chamber of Commerce (founded in 1973), organization that in time became an important reference point for the exchanges between these two countries with a common Latin origin.

Great scholar, Professor Josif Constantin Drăgan, has obtained significant academic acknowledgement, being appointed Associate Professor of Marketing and Applied Economics at the Academy of Economic Studies in Bucharest, Visiting Professor at the University of Timişoara and at City University - Gresham College of London. He became member of the New York Academy of Sciences. As scientist he elaborated the precessional calendar (ICD - Precessional Heliothermal Calendar) and a new theory referring to a cyclic evolution of civilizations, in his work entitled Geo-climate and History.

European advocate, Professor Josif Constantin Drăgan has made a fundamental contribution to disseminating and fostering of the Unite Europe ideal, advocating in front of important forums the definition of "the true Europe", from the Atlantic Ocean to the Black Sea, namely to the 30th Meridian, which is the boundary with Eurasia. He was therefore a predecessor of the expansion of the European Union, one that made all efforts, from the beginning of the community adventure, initiated in the '50s, for the reconstruction of Europe's unity, through the unification of the oriental to the occidental part.

Proof for his European ardor stands the uninterrupted publication, since 1950 until the present, of the monthly magazine Bulletin Européen, a free advocator of Europeanism, one of its kind, edited even to this day in a bilingual version (French and Italian).

Being convinced that cultural unity on the Old Continent must also be achieved through religious unification, Professor J.C. Drăgan promoted the spread of ecumenism, organizing various symposia and debates on this subject with most distinguished personalities of the Catholic and Orthodox Churches. In this environment, he maintained close relations with Cardinals Agostino Casaroli, former Secretary of State at the Vatican and Eugène Tisserant, former Dean of the Cardinals' College, with the Ecumenic Patriarch Athenagoras, with Meliton Mitropolith of Caledonia and to the present Patriarch Bartholomew. In the same time, Professor J.C. Drăgan has constantly promoted not only a dialogue among Christian confessions, but also between the three major monotheist religions.

In 1967 in Italy and then in 1968 in Spain, in the most charming city of Palma de Mallorca, Professor Drăgan has founded Drăgan European Foundation, which has later grown by creating branches in various European cities and capitals. The main goal of Drăgan European Foundation is, in the first place, that of fostering culture in its most diverse forms and manifestation, as an important factor for European unification.

Along the years, the Foundation has undertaken numerous international activities, creating centers of study and research in the various field of human knowledge, among which one can mention: Cybernetics, Bio-economy, Trachiology, namely the study of the Thracian civilization, by organizing various congresses which had a powerful international echo.

His great love for his motherland, Romania, determined Professor Drăgan, after the fall of the communist regime, to make sure that Romania has a historical and cultural image that is accurate and veridical in Europe.

Professor Drăgan founded in Romania, Superior Center for Advanced Business Management (1990), which successfully operates in Bucharest and Drăgan European University (1991), an important academic center having two faculties in his hometown Lugoj. By contrast, in Rome, Professor Drăgan organized through the foundation, conferences of upmost importance, and "Cultural European Tuesday" is highly appreciated in the intellectual circle of "The Eternal City".

Professor Drăgan's numerous activities cannot be comprised in a few lines. He is in the same time a valuable writer and historian, as proofs being his numerous works published in various languages, having both a scientific orientation: (The World Mission of the International Marketing Federation, Nagard - Milan, 1985: Geoclimate  and History, Nagard - Milan, 1995, written in collaboration with the well-known professor M.C. Demetrescu; Odobleja, the Birth of Generalized Cybernetics on Romanian Soil, Nagard - Milan, 1995, as well as with historical orientation (We, the Thracians and Our Multimillenary Hhistory, Nagard - Milan, 1976, translated into several languages; Dacia's Imperial Millennium, Scientific and Encyclopedic Publishing House - Bucharest, 1985; The History of the Romanians, Europa-Nova Publishing - Bucharest, 1994; Antonescu, Marshal and Ruler of Romanian, Europa-Nova 1996, translated into several languages; La vera storia dei Romeni, Nagard Publishing House - Milan, 1996 which had good reviews in Europe and was well received on the part of the critics; The Roman-Thracian Empire, Europa-Nova Publishing - Bucharest, 2000) or autobiographic orientation (Au service de l'Europe, Nagard Publishing - Milan, 1971; Through Europe, Eminescu Publishing House, Dacia and Rao - Bucharest, 1973/ 1980/ 2005; vol. I - IV, 1973 - 1980;  Europa Phoenix, Dacia Publishing House - Bucharest, 1979; Dal paese di Dracula, Nagard Publishing House - Milan, 1982, in several languages;  La mia Italia, editor Franco Orlandi, Milano, 1990).

Founder of "Nagard" Publishing House in Italy and of "Dacia Europa Nova" Publishing House in Romania, Professor Josif Constantin Drăgan has contributed in this way to the dissemination of Romanian culture in the world by publishing the work of some of the most important Romanian writers.

Among the numerous international acknowledgements received by Professor Josif Constantin Drăgan, there are the titles of "Cavaliere di Gran Crace al Merito" awarded by Italian Republic (the highest honorary title), Comendator of the  "King Constantine of Greece" Order, The Great Cross of the "Saint George" Knightly Order of Borgogna, Comendator of the "Constantinia" Order, Great Archbishop Referender of the Orthodox Church in Constantinople, Golden "Eutynos" of Athens' Public Relations, Merit Diploma, first class with Gold Medal from the Italian Ministry of Public Education, Gold Medal of European Merit (Luxemburg), "Lorenzo il Magnifico" European Award (AIM Florence).


 

DRAGAN GROUP