UED » » Cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice


Cercetarea ştiinţifică a fost şi rămâne o componentă de bază a instruirii educativ-formative pe care şi-a asumat-o Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.

În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică sunt implicate atât cadrele didactice, cât şi studenţii facultăţii, pe baza unor programe structurate pe domeniile:

 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate anual prin Granturi CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării anual prin Programe din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PNCDI);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate pe bază de Contract sau Convenţie de Cercetare, încheiate cu societăţi comerciale, instituţii publice sau alte organizaţii;
 • Cărţi, cursuri şi alte materiale didactice de specialitate;
 • Cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • Reviste de specialitate proprii (Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj - Seria Economică, Didactica modernă);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste cotate ISI (Institutul pentru Ştiinţa Informării din Philadelphia - Statele Unite ale Americii);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste de specialitate din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii economice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii economice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din străinătate;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în străinătate;
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizate în străinătate;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la Şcoli de vară, organizate de către instituţii de învăţământ superior în România şi în străinătate;
 • Participarea studenţilor la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, organizată anual de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România.

 

Obiectivele Programului de cercetare în domeniul economic al Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt:

 • Cercetarea şi analiza problematicii economiei româneşti în plan regional şi la nivel naţional, în scopul identificării nor soluţii pertinente pentru realizarea unei creşteri economice durabile;
 • Identificarea unor mijloace de dezvoltare şi diversificare a sectorului serviciilor publice şi private, ca o condiţie a modernizării economiei locale, regionale şi naţionale;
 • Perfecţionarea managementului antreprenorial şi instituţional prin abordări conceptuale şi pragmatice;
 • Identificarea unor posibilităţi şi mijloace de realizare a echilibrului bugetar la comunităţile locale;
 • Studii de optimizare a capacităţilor de producţie în întreprinderile din municipiul Lugoj, judeţul Timiş şi zonele limitrofe;
 • Studii privind impactul problemelor de mediu asupra managementului economic şi financiar al firmei;
 • Studii privind modalităţi de accesare de către IMM-uri a programelor structurale europene de finanţare;
 • Studii privind posibilităţile de valorificare superioară a patrimoniului comunităţilor locale, în scopul realizării unei relaxări fiscale şi a creşterii posibilităţilor de autofinanţare a bugetelor;
 • Studii privind posibilităţile de performare ale auditului public, în entităţile care gestionează bani publici.


 

DRAGAN GROUP