Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Finanţe

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF/ZI)

 

 1. Bază legală

 Programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Prin Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 51.333 din 30 iulie 2012 Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, poate să organizeze începând cu anul universitar 2012/2013 următoarele programe de studii  postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

·         Audit intern şi audit financiar

·         Expert fiscal

·         Management educaţional şi financiar

·         Finanţarea şi gestiunea afacerilor

 

 

2. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Audit intern şi audit financiar

 Durata studiilor: un an/2 semestre

Număr de credite: 60

 Standardele ocupaţionale pe care se fundamentează programul de studii:

Auditor intern – Cod COR 241125,

Auditor intern în sectorul public – Cod COR 241961

 Unităţile de competenţă (Auditor intern):

 Competenţe fundamentale: Comunicarea interactivă, Munca în echipă

Competenţe generale la locul de muncă: Desfăşurarea activităţii în echipa de audit intern, Perfecţionarea pregătirii profesionale

Competenţe specifice: Comunicarea specifică activităţii de audit intern, Efectuarea auditului activităţii manageriale, Efectuarea auditului financiar-contabil, Efectuarea auditului tehnic, Efectuarea inspecţiilor de audit intern, Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern, Elaborarea planului de audit intern, Elaborarea raportului de audit intern, Planificarea activităţii de audit intern

 Unităţile de competenţă (Auditor intern în sectorul public):

 Competenţe fundamentale: Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie, Competenţe informatice, Competenţa de a învăţa, Competenţe sociale şi civice, Competenţe antreprenoriale, Competenţa de exprimare culturală

Competenţe generale la locul de muncă: Comunicarea interpersonală, Perfecţionarea pregătirii profesionale, Munca în echipă, Utilizarea calculatorului, Păstrarea documentelor în cadrul compartimentului

Competenţe specifice: Planificarea activităţii de audit intern, Pregătirea misiunii de audit intern, Colectarea informaţiilor, Evaluarea riscului, Evaluarea preliminară a controlului intern, Programarea misiunii de audit intern, Elaborarea testelor de audit intern, Formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern, Documentarea activităţilor de audit intern, Elaborarea raportului de audit intern, Supervizarea misiunii de audit intern, Valorificarea recomandărilor de audit intern, Dezvoltarea relaţiilor operaţionale cu entităţile auditate, Asigurarea calităţii activităţii de audit intern, Evaluarea sistemului organizaţional, Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţa, Evaluarea activităţii juridice, Evaluarea activităţii financiar-contabile, Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei, Evaluarea procesului de finanţare


3. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

EXPERT FISCAL

Durata studiilor: un an/2 semestre

Număr de credite: 60

 

Standardul ocupaţional pe care se fundamentează programul de studii:

Expert fiscal – Cod COR: 241128

 

Unităţile de competenţă:

Competenţe fundamentale: Comunicarea interactivă, Munca în echipă

Competenţe generale la locul de muncă: Dezvoltare profesională, Informare – documentare,  Organizarea activităţii proprii

Competenţe specifice: Acordarea asistenţei de specialitate, Completarea declaraţiilor fiscale, Pregătirea informaţiei în vederea prelucrării fiscale, Prelucrarea fiscală a informaţiei, Stabilirea bazei impozabile, Stabilirea încadrării fiscale a clientului, Verificarea documentelor fiscale şi contabile din punct de vedere legal

 


4. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Management educaţional şi financiar

Durata studiilor: 1,5 ani/3 semestre

Număr de credite: 90

 

Standardul ocupaţional pe care se fundamentează programul de studii:

Director unitate de învăţământ, Cod COR: 122910

 

Unităţile de competenţă:

 

Competenţe fundamentale: Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, Competenţe informatice, Competenţa de a învăţa, Competenţe sociale şi civice, Competenţe antreprenoriale, Competenţa de exprimare culturală

Competenţe generale: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, Dezvoltarea propriei cariere, Integrarea TIC în managementul educaţional

Competenţe specifice: Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ, Operaţionalizarea strategiei, Managementului operaţional al activităţii unităţii de învăţământ, Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ, Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ, Relaţionarea cu factorii relevanţi

 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii:

Finanţe şi Bănci, Cod calificare: L070020010

 

Unităţile de competenţă:

 

Competenţe profesionale:

·         Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice

·         Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare

·         Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

 

Competenţe transversale:

·         Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

·         Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

·         Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

 

 

5. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Finanţarea şi gestiunea afacerilor

 

Durata studiilor: 2 ani/4 semestre

Număr de credite: 120

 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii:

Finanţe şi Bănci, Cod calificare: L070020010

 

Unităţile de competenţă:

 

Competenţe profesionale:

·         Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice

·         Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare

·         Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

·         Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale:

·         Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

·         Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

·         Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

 

 

DRAGAN GROUP