Domeniul: FINANȚE

Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENT FINANCIAR

Durata studiilor: 2 ani/4 semestre

Număr de credite: 120

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF/ZI)

  

 1. Baza legală

 Programul de studii de masterat Management financiar este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Programul funcţionează prin Hotărârea de Guvern nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019.

  

2. Misiune

 Misiunea programului de studii universitare de masterat profesional Management financiar este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniile: financiar, bancar, asigurări, afaceri ş.a., prin educarea şi dezvoltarea continuă a abilităţilor la un nivel înalt de competenţe profesionale şi responsabilităţi sociale.

 

 3. Obiective

 Programul de studii universitare de masterat Management financiar are ca obiectiv principal lărgirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor oferind oportunităţi de angajare în cadrul companiilor naţionale şi multinaţionale, administraţiilor financiare, băncilor, societăţilor de asigurări, instituţiilor publice, dar şi în domenii complementare acestuia.

 Obiectivele programului sunt concentrate pe:

 ·         profesionalism, prin implementarea excelenţei şi recompensarea performanţelor.

·         performanţă, prin evoluţia comunităţii academice, cu accent pe cunoştinţele noi, pe integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, pe obţinerea de rezultate notabile încă din timpul studenţiei.

·         etică şi integritate academică, respectând principiile integrităţii academice.

·         excelenţă în servicii, facultatea oferind condiţii excelente pentru pregătirea atât teoretică, cât şi practică a studenţilor.

·         cercetare în domeniu, prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce vizează creşterea performanţelor şi în care cadrele didactice pot contribui direct, ca specialişti, cu performanţe în domeniu, iar studenţii sunt parteneri importanţi.

·         un mediu de învăţare performant, cu accent pe practicile şi performanţele din domeniile: finanţe, bănci, asigurări.

·         furnizarea de absolvenţi responsabili, care posedă un bagaj de competenţe profesionale de calitate ridicată.

·         furnizarea pentru absolvenţi a unei reţele globale de informaţii, menită să ofere oportunităţi profesionale pentru dezvoltarea carierei.

 Programul de studii universitare de masterat Management financiar se adresează în principal absolvenţilor de studii universitare de licenţă care doresc să se perfecţioneze în profesia de economist, care sunt interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniul financiar, bancar, asigurări şi în domenii adiacente acestora, care implică activităţi financiare.

  

4. Calificare

 Titlul obţinut de absolvent: Master în domeniul Finanţe, programul de studii Management financiar, le permite absolvenţilor să se angajeze în următoarele ocupaţii principale cuprinse în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), cu Codul COR aferent:

 

 

COD COR

Ocupaţie

241204

expert financiar-bancar

241205

inspector financiar-bancar

241215

administrator credite

241225

manager bancă

241226

manager de operaţiuni/produs

241227

manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing

241229

analist bancar/societate de leasing

241231

administrator bancar/produs leasing

241241

analist credite

241242

inspector de specialitate asigurări

241246

inspector coordonator asigurări

241250

specialist sistem asigurări

241305

analist financiar

241308

specialist bancar

241309

analist financiar bancar

 

 

Programul este înregistrat în ANC (Agenţia Naţională pentru Calificări) din anul 2015 cu următoarele caracteristici:

Titlul calificării: Management financiar

Nivel: 7

Ocupaţii:

 

 

COD COR

Ocupaţie

241204

expert financiar-bancar

241205

inspector financiar-bancar

241225

manager bancă

 

 

 5. Competenţe

 Programul de studii universitare de masterat Management financiar își propune formarea de competențe cu scopul formării de specialiști în domeniul financiar-bancar:

 Competenţe sociale şi de comunicare:

 

1.      să transmită omologilor, superiorilor, clienţilor idei bine structurate şi coerente;

2.      să exprime o viziune personală asupra problemelor.

 Competenţe profesionale:

 

1.      să rezolve problemele prin utilizarea informaţilor din surse specializate luând în considerare aspectele sociale şi etice relevante;

2.      să formuleze răspunsurile pentru probleme abstracte şi concrete;

3.      să demonstreze experienţa interacţiunilor la un nivel operaţional;

4.      să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice care apar în muncă;

5.      să demonstreze utilizarea experienţei într-un mediu de muncă interactiv pentru managementul schimbării într-un mediu complex;

6.      să stăpânească limbajul economico – financiar menit să-i permită expunerea în scris, verbal, prin Internet etc., în limba română, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, specifică mediului de afaceri;

7.      să deţină capacitatea de investigare şi analiză prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor;

8.      capacitatea de identificare, monitorizare şi gestionare a riscurilor specifice în activităţile financiare;

 

 6. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 Minim 120 de credite

10 credite pentru promovarea examenului de disertaţie

 Absolvenţii programului de studii universitare de masterat Management financiar vor obţine un număr de 120 de credite.

Absolvenţii care susţin şi promovează examenul de disertaţie vor mai obţine un număr de 10 de credite, pentru promovarea examenului de disertaţie.

  

7. Structura studiilor

 

 

Anul de studii

Activităţi didactice

Sesiune de examene

Stagii de practică/ disertaţie

Vacanţă

Sem I

Sem II

I

V

T

I

P

V

Anul I

14

14

4

4

4

0*

3

1

12

Anul II

14

14

4

2

2

0**

3

1

12

 

* În primul semestrul din anul I, studenţii efectuează săptămânal 2 ore de Etică şi deontologie academică (Numărul total de ore alocate disciplinei Etică şi deontologie academică fiind de 28).

** În primul semestrul din anul II, studenţii efectuează săptămânal 6 ore de Practică de specialitate (Numărul total de ore alocate disciplinei Practică de specialitate fiind de 84).

În semestrul al doilea din anul II, studenţii efectuează săptămânal 6 ore pentru Elaborarea lucrării de disertaţie (Numărul total de ore alocate disciplinei Metodologia elaborării lucrării de disertaţie fiind de 84).

În semestrul al doilea din anul II studenţii efectuează săptămânal 2 ore de cercetare ştiinţifică (Numărul total de ore alocate disciplinei Metodologia cercetării ştiinţifice fiind de 28).

  

8. Numărul orelor pe săptămână

 

 

 

Semestrul I

Semestrul II

Anul I

16

14

Anul II

20

20

 

 

 9. Compatibilitate la nivel naţional

 Programa curriculară de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii universitare de masterat Management financiar, este compatibilă cu cea a facultăţilor de economie de renume din România.  Marea majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor doi ani de studiu se regăsesc în cadrul următoarelor facultăţi:

    1.      Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – Management financiar şi investiţii: http://www.dafi.ase.ro/

   2.      Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene: https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/masterat/Auditul-si-Managementul-Financiar-al-Fondurilor-Europene.pdf

   3.      Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene: https://econ.ubbcluj.ro/documente2018/bannere/masterat/Auditul%20si%20managementul%20financiar%20al%20fondurilor%20europene.png

   4.      Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Management financiar şi bancar: http://www.feaa.ugal.ro/specializari/master/management-financiar-bancar/

   5.      Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Management financiar bancar: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:master-management-financiar-bancar&catid=89:master&Itemid=552&lang=en

 

 10. Compatibilitate la nivelul Uniunii Europene

 Programa curriculară de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii universitare de masterat Management financiar, este compatibilă cu cea a altor facultăţi cu programe de studii similare de la universităţi ale statelor membre ale Uniunii Europene.  Marea majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor doi ani de studiu se regăsesc în cadrul următoarelor programe de studii:

   1.      Edinburgh Business School, Edinburgh, Marea Britanie – Master in Financial Management:

https://www.ebsglobal.net/programmes/msc-financial-management

  2.      University of Birmingham, Birmingham, Marea Britanie – Master in Financial Management: https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/business/financial-management.aspx

  3.      The University of York, Manchester, Marea Britanie – Master in Accounnting and Financial Management: https://www.york.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/msc-accounting-financial-management/

  4.      Vlerick Business School, Gent, Belgia – Masters in Financial Management; https://www.vlerick.com/en/programmes/master-programmes/masters-in-financial-management

  5.      EAE Business School, Barcelona, Spania – Master in Financial Management: https://en.eae.es/full-time/master-financial-management/program-description?status=nomenu&c=I90344M3001&gclid=EAIaIQobChMI7qXxrpeK3AIVghwbCh14xA_kEAAYAyAAEgJwkfD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CICah7KXitwCFQ6jUQodkQIB1g

  

11. Continuarea studiilor universitare

 Absolvenţii programului de studii universitare de masterat au posibilitatea să se perfecţioneze şi să continue studiile universitare în cadrul programelor universitare de doctorat.

 

DRAGAN GROUP