Domeniul de licenţă: FINANȚE

Programul de studii universitare de licenţă: FINANȚE ȘI BĂNCI

Durata studiilor: 3 ani/6 semestre

Număr de credite: 180

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF/ZI)

 

 

1. Baza legală

 

Programul de studii de licenţă Finanţe şi bănci este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Programul funcţionează prin Hotărârea de Guvern nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.

 

 

2. Misiune

 

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci este de a furniza specialişti pentru domeniile: finanţe, bănci, asigurări ş.a., prin educarea şi dezvoltarea continuă a abilităţilor la un nivel înalt de competenţe şi abilităţi profesionale şi transversale.

 

 

3. Obiective

 

Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci are ca obiectiv principal lărgirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor în domeniul Finanţe, oferind oportunităţi de angajare în cadrul companiilor naţionale şi multinaţionale, administraţii financiare, bănci, societăţi de asigurare, instituţii publice, societăţi comerciale, dar şi în domenii complementare acestuia.

 

Obiectivele programului sunt concentrate pe:

  • profesionalism, prin implementarea excelenţei şi recompensarea performanţelor.
  • performanţă, prin evoluţia comunităţii academice, cu accent pe cunoştinţele noi, pe integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, pe obţinerea de rezultate notabile încă din timpul studenţiei.
  • etică şi integritate academică, respectând principiile integrităţii academice.
  • excelenţă în servicii, facultatea oferind condiţii excelente pentru pregătirea atât teoretică, cât şi practică a studenţilor.
  • cercetare în domeniu, prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce vizează creşterea performanţelor şi în care cadrele didactice pot contribui direct, ca specialişti, cu performanţe în domeniu, iar studenţii sunt parteneri importanţi.
  • un mediu de învăţare performant, cu accent pe practicile şi performanţele din domeniile: finanţe, bănci, asigurări.
  • furnizarea de absolvenţi responsabili, care posedă un bagaj de competenţe profesionale de calitate ridicată.
  • furnizarea pentru absolvenţi a unei reţele globale de informaţii, menită să ofere oportunităţi profesionale pentru dezvoltarea carierei.

 

Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci se adresează în principal absolvenţilor de liceu care doresc să îmbrăţişeze profesia de economist; care sunt interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniile finanţe, bancar, asigurări şi în domenii adiacente acestora, dar şi persoanelor care sunt deja integrate pe piaţa muncii, dar care sau doresc să se specializeze în domeniul finanţe sau sunt nevoiţi să o facă datorită evoluţiei pieţei muncii.

 

 

4. Calificare

 

Titlul obţinut de absolvent: Licențiat în Ştiințe Economice, le permite absolvenţilor programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci să se angajeze în următoarele ocupaţii principale cuprinse în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), cu Codul COR aferent:

 

COD COR

Ocupaţie

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

241203

consilier financiar-bancar

241206

inspector asigurări

241213

consultant plasamente valori mobiliare

241223

inspector general de bancă

241224

economist bancă

241230

ofiţer bancă (credite, marketing, produse şi servicii bancare)

241234

consultant bancar

241236

referent bancar / societate de leasing

241244

referent de specialitate asigurări

241245

consilier vânzări asigurări

241307

asistent analist

241310

analist bancar

 

 

Programul este înregistrat în ANC (Agenţia Naţională pentru Calificări) din anul 2015 cu următoarele caracteristici:

Titlul calificării: Finanţe şi bănci

Nivel: 6

Ocupaţii:

 

 

COD COR

Ocupaţie

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

241203

consilier financiar-bancar

241224

economist bancă

 

 

 5. Competenţe


 Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci își propune formarea de competențe şi abilităţi profesionale şi transversale cu scopul formării de specialiști în domeniul financiar-bancar:

 

Competenţe profesionale:

 

1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

2.     Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare

3.     Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

4.     Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

5.     Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

6.     Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

 

Competenţe transversale:

 

1.     Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

2.  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

3.   Identificarea oportunităţilor de formare continuă profesională şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

 

 

6. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă

 

Minim 180 de credite

10 credite pentru promovarea examenului de licenţă

 

Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci vor obţine un număr de 184 de credite, 180 + 4 la disciplinele de educaţie fizică.

Absolvenţii care susţin şi promovează examenul de licenţă vor mai obţine un număr de 10 de credite, pentru promovarea examenului de licenţă.

DRAGAN GROUP