Competenţe profesionale și transversale

 

dobândite de către absolvenţii programului de studiu „Drept”

 

                             

Competenţe profesionale

1.        Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.

2.        Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.

3.        Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale, în cazurile determinate.

4.        Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.

5.        Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.

6.        Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

7.        Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului juridic.

8.        Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare completă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice domeniului juridic.

9.        Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.

 

Competenţe transversale

1.        Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.

2.        Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.

 

3.        Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

 

  • Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Facultăţii de Drept:

- Nr. tel.  0256/359.199

 

DRAGAN GROUP