DUMITRU CORNEAN Conferenţiar univ. dr.                                          
IANCU MÂNDRU Conferenţiar univ. dr.
FLORINEL CONSTANTIN POPESCU Conferenţiar univ. dr.
VASILE BÂC Lector univ. dr.
SPERANŢA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA Lector univ. dr.
CORINA NEGRUŢIU
Lector univ. dr.
GHEORGHE PINTEALĂ
Lector univ. dr.
RAMONA GABRIELA TĂTAR Lector univ. dr.


 


IOAN STELIAN VIDU

  Lector univ. dr.                        


DRAGAN GROUP