DUMITRU CORNEAN Conferenţiar univ. dr.                                          
IANCU MÂNDRU Conferenţiar univ. dr.
FLORINEL CONSTANTIN POPESCU Conferenţiar univ. dr.
CORINA NEGRUŢIU
Lector univ. dr.
SPERANŢA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA Lector univ. dr.
VASILE BÂC Lector univ. dr.
GHEORGHE PINTEALĂ
Lector univ. dr.
RAMONA GABRIELA TĂTAR Lector univ. dr.


 

 

 

 

 

 

 


IOAN STELIAN VIDU
Lector univ. dr.                   
ION CRISTIAN CĂRPINEAN
Lector univ. dr.


 

DRAGAN GROUP