Cadre didactice

CORINA NEGRUŢIU

FACULTATEA DE DREPT

Lector univ. dr. CORINA NEGRUȚIU

 
Decan Facult. de Drept-Lect.univ.dr. - Responsabilitati

 • Coordonare si reprezentare a facultăţii.
 • Coordonare si dezvoltare strategica a facultăţii.
 • Coordonare şi control secretariat - facultate.
 • Coordonarea programelor de studii, a comisiilor de întocmire a dosarelor pentru acreditări, autorizări sau reacreditări.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor adoptate de Senat şi Biroul Senatului, Consiliul de Administraţie.
 • Propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Rector.
 • Răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate.
 • Întocmeşte şi aprobă pontajele lunare ale personalului din subordine corespunzător nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi normelor didactice.
 • Propune înfiinţarea de noi specializări/structuri/forme de învăţământ şi întocmeşte dosarele de autorizare/acreditare.
 • Întocmeşte rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării/acreditării/evaluării periodice a programelor noi sau a celor existente.
 • Centralizează şi avizează fişele de plată cu ora.
 • Propune comanda anuală de carte şi de periodice pentru Biblioteca Universităţii.
 • Elaborează împreună cu Directorul de Departament şi/sau specialişti, propuneri de planuri de învăţământ ale facultății.


Date de contact:

Telefon Facultatea de Drept:

 • +40 256 359 199

Adrese E-mail:


DRAGAN GROUP